Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

Ceseline
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka vialittlemouse littlemouse
6470 736b
Reposted fromamatore amatore vialittlelies littlelies
Ceseline
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viasleeplessy sleeplessy
3497 1add
Reposted fromLittleJack LittleJack viasleeplessy sleeplessy

April 20 2017

Ceseline
0825 dad3 500
Reposted fromkerosine kerosine viasleeplessy sleeplessy
9691 115a 500
Reposted fromwestwood westwood viadzony dzony
Ceseline
Kurwa, ale to jest takie trudne, ja pierdolę.
— Jakub Żulczyk
Ceseline
8086 3353
Reposted fromsaku saku viaszydera szydera
Ceseline
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
Ceseline
7233 399a
Reposted fromflesz flesz viakentoquer kentoquer
Ceseline
7768 df60
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viakentoquer kentoquer
Ceseline
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viathesmajl thesmajl
Ceseline
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viasilence89 silence89
Ceseline
5445 c9c1
Ceseline
6670 db16
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
Ceseline
Ceseline
Jeśli czegoś chcesz , mów o tym głośno. Może się okazać , że ta druga osoba chce tego samego.
Reposted from99problems 99problems vialittlemouse littlemouse
Ceseline
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialittlemouse littlemouse

April 18 2017

Ceseline
5986 181f 500
Reposted fromLUNAROSSA LUNAROSSA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl