Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

Ceseline
5865 2f22
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
Ceseline
2722 db87
Reposted from777727772 777727772 viapantadeusz pantadeusz
1504 acc3 500
Reposted fromtwice twice viaPokobiecemu Pokobiecemu
Ceseline
9203 3cbd
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
Ceseline
3151 6377
Reposted frompeper peper viadobby dobby
Ceseline
8997 f490
Reposted fromdoedeer doedeer viaAnneBonny AnneBonny
Ceseline
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viaAnneBonny AnneBonny
Ceseline
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viaAnneBonny AnneBonny
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaweruskowa weruskowa
Ceseline
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viaMonia94 Monia94
Ceseline
1958 2065
Reposted fromloveandsex loveandsex viapantadeusz pantadeusz
Ceseline
6318 cb21 500
Reposted fromsarazation sarazation viazupabiskupa zupabiskupa
Ceseline
3687 08ac
Reposted fromnazarena nazarena

March 22 2018

Ceseline
9613 cb98 500
Reposted fromnutt nutt viawiksz wiksz
Ceseline
Ceseline
0052 8626 500
Reposted fromsarazation sarazation viawasnae wasnae
Ceseline
Today I learned that crying over us will never end. 
— over and over again
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaSsomething Ssomething
Ceseline
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viaToshi Toshi

March 19 2018

8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viaBlackxKing BlackxKing
Ceseline
5529 f89a
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl