Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2019

2204 7c69
Reposted fromLittleJack LittleJack viacarmenluna carmenluna

September 22 2019

Ceseline
6322 f403 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszlugtime szlugtime

September 15 2019

Ceseline
(...)zrozumienie znaczyć będzie więcej niż namiętność .
— Stefan Zweig – Balzac. Biografia
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasatyrlane satyrlane
Ceseline
5745 707f 500
Reposted fromsoftboi softboi viasatyrlane satyrlane
Ceseline
7820 8813 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyrlane satyrlane
Ceseline
7394 7a98 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyrlane satyrlane

August 24 2019

Ceseline
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viasatyrlane satyrlane
Ceseline
6168 34ee 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasatyrlane satyrlane

July 28 2019

People think that if you love somebody hard enough then everything is just gonna work out. People are wrong.
— (via im-sad-lets-have-sex)
Reposted fromrousmadder rousmadder viajojinthesun jojinthesun

July 26 2019

Ceseline
8685 42fb 500
Ceseline
Ceseline
8740 c030 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
Ceseline
Reposted fromiminlove iminlove viajunior13 junior13
Ceseline
8779 8e5b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Ceseline
6964 cf10
Reposted frommariola mariola viadelavide delavide
Ceseline
Ceseline
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadelavide delavide
1352 0380
9672 98a6
Reposted frombrumous brumous viasatyrlane satyrlane
1393 ee67
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl