Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

Ceseline
2459 9025
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Ceseline
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viairmelin irmelin
Ceseline
1036 5e83 500
Reposted fromkotowate kotowate vianoelya noelya
Ceseline
1694 3c63
Ceseline
7135 ac13
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaiknowyoulikeit iknowyoulikeit
Ceseline
5672 6ad6
Ceseline
4240 5584
Ceseline
1390 521f
Reposted fromzungud zungud viarybasferyczna rybasferyczna
Ceseline
Że ucieczki się wybacza. Że liczy się to, jak się starasz.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viayourhabit yourhabit
Ceseline
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourhabit yourhabit
Ceseline
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viayourhabit yourhabit
Ceseline
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Ceseline
Reposted fromDennkost Dennkost viainsanedreamer insanedreamer
Ceseline
5094 5f5d 500
Reposted frombabyface babyface viainsanedreamer insanedreamer
Ceseline
Ceseline
9630 7b36
Reposted fromolaosa olaosa viajojinthesun jojinthesun
4839 74d5 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaknurek knurek
Ceseline
8679 1049 500
Reposted fromimaybebad imaybebad viaknurek knurek

August 16 2018

Ceseline
5217 4f5b 500
Ceseline
5208 ff11 500
Reposted byknurek knurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl