Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

Ceseline
1143 ae2a 500
Ceseline
1126 0d66
Ceseline
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viapsychodelik psychodelik
Ceseline
Ceseline
Ceseline
1042 25ce 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakatastrofo katastrofo
Ceseline
1114 c578
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakatastrofo katastrofo

July 14 2019

Ceseline
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Ceseline
9855 1a09
Reposted fromPoranny Poranny viarocktenner rocktenner
1642 3132
Reposted fromKushGroove KushGroove viausagiaddict usagiaddict
Ceseline
9602 a10e
Reposted fromSuzi Suzi viapiehus piehus
Ceseline
9493 b290
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viapiehus piehus
5968 2588
Ceseline
Ceseline
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne
Ceseline
9688 8dab 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafreska freska
Ceseline
8601 acfc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreska freska

July 13 2019

2413 be3a 500

shylittlebaby:

the things that make me wet & horny: my daddy

Reposted fromamatore amatore
7826 0fae 500
Reposted fromamatore amatore
7743 b27b
Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl